VIZSOLY KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Főoldal
Köszöntő
Megközelíthetőség
Történelem
Károlyi biblia
Önkormányzat
Infrastruktúra
Közérdekű
Közbeszerzés
Pályázatok

Általános Iskola
Óvoda
Orvosi rendelő
Faluház
Szolgáltatók
Református templom
Római katolikus templom
Görög katolikus templom
Egyéb látnivalók
Vizsolyi kőfejtő
Magócsy kúria
Szociális Szövetkezet
Túraajánlatok
Büfé
Hírek
Vissza az alap oldalhoz


Az iskola neve: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
Címe: 3888 Vizsoly, Szent János út 96.
Telefon: +36 46 587 440
E-mail: Vizsisk@freemail.hu
Iskola igazgatója: Juhász Jánosné

Iskoláról készített zenés-képes bemutató (slideshow) http://www.youtube.com/watch?v=2YiMs3venJE
http://www.indavideo.hu/video/Rakoczi_Zsigmond_Altalanos_Iskola_Vizsoly
Beiskolázási körzet: Vizsoly, Korlát, Hernádcéce
Fenntartó neve: Vizsoly Község Önkormányzata
Fenntartó címe: Vizsoly, Szent János út 155.sz.
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, gazdálkodása részben önálló gazdálkodási jogkörrel.
Az alapítás éve: 1987. 1968. szeptemberétől Körzeti Általános Iskola, korábban népiskola. 2001. szeptember 21-tól Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
A képzés szakaszai: 1-4. évfolyam: alsó tagozat.5-8. évfolyam: felső tagozat
Egyéb jogi személy: A Vizsolyi Iskolás Gyermekekért Alapítvány
Telephelyei: NAPKÖZI OTTHON konyhája: Vizsoly, Iskolaköz 1.Technikai műhely: Vizsoly, Iskolaköz 1.Gyakorlókert: Vizsoly, Szent János út 155
Tagintézményei: Általános Iskola: Korlát (szünetel)Általános Iskola: Hernádcéce (szünetel)
Kitüntetett tanárok:
Király Ferencné - Solt Ottília díj - 2008 Tovább
Sztankai Szabolcsné - "ZENIT 41" Apáczai Diploma Díj - 2008 Tovább

Iskola bemutatása

Általános információk:
Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak (a Biblia nyomtatása, Vizsoly története) megismertetésére, a haza iránti szeretet elmélyítésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Intézményünk fenntartója Vizsoly, Korlát és Hernádcéce községek önkormányzata Vizsoly község gesztori koordinálásával. A gyerekek utaztatása Volán járatú autóbuszokkal történik. A fenntartók által kiadott Alapító Okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.

E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola -10 normál- és három eltérő tantervű osztállyal - működik. Többcélú iskola, melyhez szervezetileg 4 napközi otthonos csoport és konyha tartozik. A gyermekek étkeztetése mellett a körzet szociális étkeztetése is az intézmény üzemi konyhájáról történik. Ettől a tanévtől kezdtünk hozzá a mvészeti képzés alapjainak megteremtéséhez. 3 csoportban moderntánc oktatás folyik. A tanulók 62 %-a tartozik a cigány kisebbséghez.

Tárgyi feltételek: A tanköteles korú tanulók oktatása 5 épületben folyik. Az iskola méretei a jelenlegi tanulólétszámhoz viszonyítva igen szűkösek. Az 1987-ben megépített épületet is kinőttük, és padlózata, ablaka, tetőszerkezete, vizesblokkja felújításra szorul. Az intézménybe járók számának növekedése megnehezíti a tanulócsoportok elhelyezését Jelenleg is tanterem hiánnyal küszködünk. A megoldást pillanatnyilag abban látjuk, hogy minden használható helyiséget tanteremmé (csoport szobává) alakítunk. 5 szükség tanteremben folyik az oktatás.

Valamennyi tanulónk ingyenes tízórait kap. Ingyenes a tankönyvellátás, a tanulók intézménybe utaztatása.

A 15 db számítógép -nem a legkorszerűbb ugyan- nagy segítség számunkra. Remélem, hamarosan megvalósul az ADSL vonal kiépítése. A Sulinet közháló programjának köszönhetően a teremben felszerelték a széles sávú Internet fogadására alkalmas berendezést. A távmenedzsment szolgáltatás segítségével a legújabb szoftverek is rendelkezésre állnak. Problémát okoz- főleg az irodai munka korszerűsítésénél és az élelmezés-vezetői munkánál- a nyomtatók hiánya.
A sajátos nevelési igényű tanulók habitációs foglalkozásához fejlesztőszoba -sok speciális eszközzel -áll rendelkezésre.Az iskolai könyvtár könyvállománya és annak összetétele a tanulók létszámához és életkorához viszonyítva megfelelő, de böngészéshez, kutatáshoz nem, az elektronikus információhordozó kevés.A napközi otthon csoportjai a délelőtt tanteremként használt helyiségekben kerültek elhelyezésre. A homogén csoportok kialakításával a tanulás zavartalansága, a felkészülés ellenőrzése biztosított.Az iskola önálló üzemi konyhával rendelkezik, amely a körzet szociális étkeztetését is ellátja. Berendezése, felszerelése és eszközállománya felújításra szorul. A testnevelés és a tömegsport oktatása tornateremben, illetve egy bitumenes, füves pályán történik.A tanulók a tanórák közötti szüneteket tágas udvaron tölthetik el. Az elmúlt tanévben átadott udvari játékok nagy segítséget nyújtanak a szabadidő tartalmas eltöltésében.

Személyi feltételek:
Az intézmény dolgozói létszáma 33 fő. Teljes munkaidőben foglalkoztatott:
Tanító 11, Tanár 9 , Gyógypedagógus 1 , Iskolatitkár 1 , Takarító 2 , Futo, karbantartó 3 , Konyhai dolgozó 6 A dolgozói létszám a feladatellátáshoz elegendo. Az intézményben dolgozók szakképzettsége, végzettsége megfelel a foglalkoztatási feltételeknek.Hiányzó szakemberek: kémia, testnevelés, rajz, ének szakos tanár. A pedagógus továbbképzési rendszerben a kötelezően előírt 120 órát mindenki teljesítette. A kollégák mindegyike rendelkezik számítógépes végzettséggel. A szükséges továbbképzések az elmúlt időszakban lezajlottak. Ezek során a tantestület tagjai minden olyan jogosítványt megszereztek, melyek a programokban tervezett, az alapfeladatokon túlmutató tevékenységek ellátását célozzák. (Gyermek-néptánc, olvasási nehézségek leküzdése, médiaismeret, "kedves ház", hogy csak néhányat említsek. Ezeken túl sor kerül fejlesztő pedagógus diploma megszerzésére. Megoldott az élelmezésvezető továbbképzése, de szükség volna legalább még egy szakácsra.

Mőködési jellemzők. A Comenius program során kiderült, hogy iskolánk külső megítélése szinte minden visszajelzés alapján pozitív. Végzett diákjaink nagy többsége sikeres, harmonikus személyiségű, eredményes továbbtanuló lett. Ez nagy eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy tanulóink nagy része hátrányos szocializációval, instabil családi háttérrel (magas munkanélküli szülő aránnyal) kerül intézményünkbe. A tárgyi tudás mellett emberséget, viselkedéskultúrát, életvitelt, tanulásmódszertant is tanultak diákjaink. Ezért is nevezzük magunkat értékteremtő iskolának. Az iskolai "hozzáadott érték" az átlagot jelentősen meghaladja.

A középiskolákkal, főiskolákkal való együttműködés közös képzésekkel, illetve a hallgatók szakmai gyakorlatának biztosításával léphetünk tovább.Jelenleg a miskolci Egyetem Coménius Tanítóképzői kar hallgatói teljesítenek rendszeresen külső iskolai gyakorlatot intézményünkben.Az intézményben jó a hangulat, közvetlen a kommunikáció, a vezetés a konfliktusmegoldás képességével rendelkezik és jó az együttműködés a kollégák között. Minimális a fluktuáció.A pályázatokon való aktív részvétel biztosítja a gyermekek színházlátogatásának megoldását, számítógéppark bővítését az eredményes és a népszerű számítástechnikai tudás elsajátítása érdekében.A lányok részére a tankonyha biztosítja a gyakorlati ismeretek megszerzésétAngol nyelvoktatás folyik iskolánkban, melyet 2 angol nyelvtanár, 1 alapfokú nyelvvizsgával rendelkező tanár oktat.Már 4 éve partneriskolai kapcsolatot tartunk fenn a rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával. Fontos az egymástól való tanulás, a közös továbbképzés szervezése, részvétel egymás rendezvényein.

Kiépítésre került a Comenius 2000 minőségirányítási program, melynek keretében elvégeztük a "önértékelést" és a SWOT analízissel elemeztük erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket és a veszélyeket. Az intézményi célok kialakítása közösen történt, ezek megvalósításánál is sikerült a dolgozók bevonása a munkaszakaszok feladataiba. A partnerek tájékoztatása folyamatosan, az eljárásoknak megfeleloen történt. A partnerközpontú gondolkodás jól "működik", ezt az elért eredmények is alátámasztják. A program során a partneri felmérések eredményeire alapozottan fogalmazták meg intézkedési terveiket, erről a visszacsatolások megtörténtek (PDCA).

A csapatmunka erősödése, folyamatos szabályozása, a kapcsolattartás a partnerekkel javult".

Erősségek

Stabil tantestület
Sikeres pályázatok
Iskolai hagyományok ápolása
Demokratikus légkör
Gyermekszeretet
Kollegális kapcsolat, tantestületi egység
Nevelői munka következetessége
Jó partneri kapcsolatok
Szakkörök sokszínűsége Támogató költségvetés
Fejlesztésre váró területek

Romológia
Önkiszolgálás
Tanteremhiány
Információáramlás
Szakos ellátottság
Tanulószoba és napközi jobb kihasználása
Pedagógus munkájának elismerése
Fegyelmezés
Egészségügyi felvilágosítás

Lehetőségek

Önkormányzati támogatás
Szakmai fejlődés, továbbképzés
SZM támogatás
Tankönyvkiadókkal kapcsolat
Fenyegetések

Közömbösség
Felnőttek példamutatása
Pályaelhagyás
Munkanélküliség
Magas etnikai arány
Tehetséges gyerekek korai kiválása
Szülők alacsony iskolázottsága

Ez alapján a tantestület erősségének tartja a táblázatba foglaltakat:

Fontosnak tartjuk a jól működő kapcsolatrendszert; az erőforrások keresését, hatékony felhasználását. Nagy súlyt fektetünk új cégek felkutatására, melyek iskolánkat hozzájárulással támogatni tudják, s ezzel a befolyt összeggel az iskola folyamatos, fejlesztése oldódik meg. Erősségünk még a viszonylag kis méret, családias légkör. A hagyományápolás és az image-fejlesztés: Rákóczi nap, melyet névadónk tiszteletére minden évben májusban tartunk. Játékos versengésre hívjuk a környékbeli iskolákat. Apáczai bázis iskola vagyunk, előadások, szakmai konferenciákat tartunk az Apáczai Könyvkiadó tankönyveinek népszerűsítésére. A tantestület egységesen felzárkózott az iskolavezetés mellé. A döntés-előkészítési folyamatok mindenki számára természetessé váltak, konszenzuson alapuló, a tantestület tagjait bevonó döntéshozatal működik intézményünkben.Az iskola versenyképességét tovább kell fejlesztenünk, hiszen a személyi és tárgyi feltételeink adottak hozzáRacionális működés mellett, a még fellelhető esetleges belső tartalékok feltárására fokozott figyelmet szentelünk, a színvonalas oktató-nevelő tevékenység fenntartása érdekében, illetve hatékonyságának növelése, ellenőrzési és értékelési rendszer működtetésével.Feladatunk: a tudományok jelenlegi fejlettségi szintje és az általunk oktatott tananyag, illetve az általunk alkalmazott oktatási módszerek közötti kapcsolat átgondolása és oktató-nevelő munkánk erre támaszkodó korszerűsítése. Ez a szakmai munkaközösségek súlyának növekedését és az eddigiektől eltérő szerepvállalásukat egyaránt feltételezi.Mit is jelent ez konkrétan intézményünkben? Az egész iskolában hangsúlyt helyezünk a pozitív teljesítmény elismerésére. A pedagógus sikerorientáltság részét képezi értékválasztásunknak. A "hozzáadott értéket" tovább kell növelni, így a középiskolai-, felvételik arányát, azok átlageredményeit, növelni kell. Biztató jel, hogy a szakmai tanulmányi versenyeken részt vevők száma örvendetesen nőtt az elmúlt időszakban, versenyeredményeink javuló tendenciát mutatnak. A tanulók tanulmányi átlagait javítani kell a hatékony felzárkóztatással, (hosszú távon érzékelhető a hatása) és a tehetséggondozással. Részvétel a ROMA programban; a cigány tanulók tanulmányi munkájának segítésére 3 nevelo pályázott és 24 gyereknek tud segítséget nyújtania iskolai munkában. Az Útravaló pályázatra; a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására szintén 5 nevelőnk és 20 gyerek pályázott.Tapasztalataink alapján erős a korreláció a tanulmányi eredmény és fegyelem (hiányzás) között, ezért nagyon fontos feladatunk a tanulmányi fegyelem megszilárdítása. Csökkentenünk kell a tanulói hiányzások számát, a jelenlegi szinten tartani a fegyelmi ügyek számát. Kihasználni azt, hogy a diákok szeretnek az iskolába járni, megbecsülik környezetüket, bűncselekmény, vandalizmus elvétve vagy egyáltalán nem fordul elő közöttük.A szabadidos programok, a tanítási órákon kívüli számos és gyakori együttlétünk, szakköri kínálatunk közül kiemelem a környezetvédelmi szakkört, a drámai színjátszó szakkört, a tömegsport rendezvényeket a számítástechnika, az angol és az énekkari, néptánc, kézműves foglalkozásokat, ezek mind javítják a közöttünk lévő kapcsolatot. A tanulónak éreznie kell, hogy tanárától egyre nagyobb és biztosabb tudást kap, s hogy ezért bízza rá magát.Az iskolai fegyelem fenntartása közép- és hosszútávon már nem egyszerűen intézkedések és következetes tanári követelménytámasztás kérdése, ehhez a helyesen értelmezett iskolai demokrácia kibontakoztatására is szükség van, melyet az iskolai diákönkormányzat működésé segít. A tanárok elfogadják azt az értékrendet, amit a fenntartó, a diákok és a szülők elvárnak az iskolától.A tantestület szociális érzékenysége, a hatékony gyermek- és ifjúságvédelem adott. A felhasználók elvárásainak, igényeinek minél jobban meg akarunk felelni. A személyiségfejlesztés szolgálata, a ma szükséges és a jövőben fejleszthető tudást adni minden diákunknak, amely a tanulói túlterheléstől mentes és annak oktatási programja, követelményrendszere a megváltozott körülményekhez és igényekhez igazodik. Büszkék vagyunk a középiskolát sikeresen elvégző; főiskolákra, egyetemekre eljutott volt tanítványainkra.Az iskolai folyamatszabályozást kompetenciavizsgálatokkal, folyamatelemzéssel, a munkaköri leírások részletes elkészítésével, panaszkezelési eljárással kell kiépíteni. A jogszabályok állandó változása az iskolai belső szabályzatok átdolgozását, a változó követelményekhez történő folyamatos hozzáigazítását is feltételezi.

Nevelő-oktató munka célja

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságára, érdeklődésére, és aktivitására építsünk. A személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos, hogy az alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé, és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt.Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása) Az egészségvédelem (egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, balesetek megelőzése). Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). A felelősség vállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak, tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre, a másság elfogadására, a cigány kisebbségi oktatás elveinek figyelembevételével.A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk hagyományaik tiszteltben tartása, cigány kisebbségi oktatási program szerint.Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolában folyó nevelő, oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyamatos értékelés.Nevelés céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.

A 2005/2006-os tanév rendje
Első tanítási nap 2005. szeptember 01. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap 2006. június 15. (csütörtök)
Tanítási napok száma 181 nap
Első félév vége 2006. január 20.
Félévi értesítők kiküldésének időpontja: Legkésobb 2006. január 27.
Őszi szünet: 2005. október 31-november 5.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2005. október 28. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap 2005. november 7. (hétfő)
Téli szünet: 2005. december 22-2006. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2005. december 21. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap 2006. január 3. (kedd)
Tavaszi szünet: 2006. április 13-18.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2006. április 12. (szerda),
A szünet utáni első tanítási nap 2006. április 19. (szerda)


Küldetésnyilatkozat . Minden gyermek érték számunkra, ezért vállaljuk a nagyobb kihívást jelentő nevelési feladatokat is.
Képesek vagyunk folyamatosan megújulni, követjük a társadalom igényeit és elvárásait.Eredményeink igazolják, hogy az általunk tanított gyermekek megállják a helyüket a középiskolákban.Olyan közösség vagyunk, ahol a megismerés öröme és az ismeretátadás szépsége mellett érték a tolerancia és az összetartozás.

"Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)

Az általános iskola dolgozói

Alapítvány

Alapítvány neve Vizsolyi Általános Iskoláért Közalapítvány
Kuratórium elnöke Mezei Olivér
Számlaszám 11734097 - 200017400
Adószám: 18423695105


A Vizsolyi Általános Iskoláért Közalapítvány célja:

Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása, nyelvi képzés, közgazdasági ismeretek, szakmai képzések ösztönzése.Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása, a versenyzők díjazása.A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével, anyanyelvi környezetben történő segítése, a cserekapcsolatok szervezése, ösztönzése.Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása.A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése családi sportprogramok, vetélkedők támogatása, szervezése, díjazása.Különböző - a családokra is kiterjedő - nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása, esetleg szervezése.Különböző személyekre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára.


Vissza az oldal tetejére

© 2003-2016 Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum